Koras publiczne
[search 0]

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Nikt si? tego nie spodziewa?. D?ugi odcinek, na dwie paszcze, w starym stylu. Pan Jeti opowie co? nieco? o swoich ameryka?skich przygodach. Czasem wulgarnie, czasem weso?o; masa s?ów i nieco muzyki. Je?li to ostatni odcinek, to jest to nagranie, które jest warte bycia ostatnim. Je?li co? jeszcze nagramy to mi?o nam, bo jednak podcast to […]…
 
Oczekuj?c na koncert ukochanej wokalistki, zaprosi?em Paw?a Duraja z podcastu Inny Koncept. Rozmawiamy (w?a?ciwie to g?ównie mówi Pawe?) o zombie, wampirach i polskiej cebuli, posi?kuj?c si? magi? grza?ca galicyjskiego. Godzina nawijania paszcz?, 15 minut wplecionych w nagranie pozytywnych piosenek. Dedykacja dla @Typowy_Kowalski oraz pewnego gracz…
 
Nocne, plenerowe spotkanie z lubelskimi znajomymi. Dwóch Ma?ków i Krzysztof czyli 100 minut swobodnych rozmów, przerywanych niekiedy naj?wie?sz? lubelsk? muzyk?. Mówimy mi?dzy innymi o informatyce, szeroko poj?tym bezpiecze?stwie oraz nalecia?o?ciach po czerwonym systemie. Bez cenzury, ci?cia, sztucznej poprawno?ci politycznej. Mogliby?my mówi? i d…
 
Spotkanie w Café Lulu w dobrym, starym klimacie. Nawijka do mikrofonu na dwie paszcze, jedna in?ynierska. Trynkiewicz, Cocomo, imperator Putin, troch? technologii, a przede wszystkim kufle z?ocistego napoju wype?nione po brzegi. Odrobina muzyki w przerwach, odcinek bez nadmiernego ci?cia, cenzury i generalnie innych takich pierdó?. Kl?kajcie narody…
 
Pora si? zreflektowa? i doda? co? nowego. Zapraszam na odcinek z dosy? lubianego nurtu moich podcastów, tj. swobodne nagranie o ?yciu, znad kufla ze z?ocistym p?ynem. Z góry zaznaczam, ?e nie chodzi tutaj o mocz. Ola, Kamil, Jeti i szanowny prowadz?cy, bez cenzury i niepotrzebnego ci?cia. Dawno nas nie by?o, wi?c tym razem odcinek obfity […]…
 
Swobodna rozmowa z Paw?em Durajem, autorem podcastu Inny Koncept; prywatnie, moim, krakowskim znajomym. Staram si? udowodni?, ?e zasadniczo, im kto? starszy, tym mniej twórczy, przynajmniej z regu?y. Przychodzi mi na my?l porównanie z niemal zapomnianym ju? zjawiskiem tzw. wina w plenerze. Bez ci?cia. W tle zespó? Ummagma, który prosi? o rozpowszec…
 
Po raz pi?ty Podcast Indywidualny mia? przyjemno?? go?ci? na Przegl?dzie Muzyki Ró?nej Sta?. Poziom z roku na rok jest coraz wy?szy, a arty?ci jak zwykle pokazali na co ich sta? dzi?ki czemu publiczno?? dobrze si? bawi?a. W podca?cie znajduje si? pe?na relacja z Przegl?du jak i troch? muzyki prezentowanej przez zespo?y. Na koniec oczywi?cie go?? [……
 
Znany jest ju? termin tegorocznego Przegl?du Muzyki Ró?nej „Sta?”. W tym roku Przegl?d odb?dzie si? 30 listopada. Gwiazd? jest zespó? Tipsy Train. Redakcja podcastu zosta?a zaproszona jako patronat medialny, wi?c po raz 5 (sic!) mo?ecie liczy? na swobodn? relacj? z Przegl?du! Tymczasem stworzy?em reklam? audio. Przegl?d Muzyki Ró?nej „Sta?” w I LO …
 
Wra?enia z XVIII Przystanku Woodstock, kulisy dzia?ania Pokojowego Patrolu, opowie?ci Wasila o koncercie Madonny, Heineken Opener Festival, nowy samochód Jetiego oraz troch? dywagacji czysto towarzyskich. Ponad godzina rozmów, bez ci?cia, bez cenzury. Autentyzm i swobodna atmosfera, czyli mnóstwo tego za czym mój mikrofon t?skni?. Nagranie oczywi?c…
 
Podcast wróci? do ?ycia, jest to oficjalne otwarcie nowego sezonu. Rozpoczynaj?c, poznajemy moich wspó?lokatorów, Karolin? i Micha?a. Troch? o ?redniowieczu, archeologii, flaszka na stole i oczywi?cie mnóstwo lu?nych docinków na temat tego, czego mo?emy si? w tej serii podcastu Indywidualnego spodziewa?. Krótki odcinek dla ch?opców i dziewczynek. ?…
 
100% Wie?niaczego Mi??szu, czyli zapis koncertu z krakowskiego baru Kot Karola. Apetyczne dodatki bez cenzury i krótki wywiad z zespo?em specjalnie dla s?uchaczy podcastu. Publikuj? ich nie jako pierwszy, w przesz?o?ci w niejakim podca?cie Okolice Jazzu mieli?cie okazj? us?ysze? ich po raz pierwszy. Teraz nagrali p?yt? i mo?na ich us?ysze? w wielu …
 
Spotykam Paw?a Duraja z podcastu Inny Koncept, dawniej WSIOK, który jest niejako katalizatorem odrodzenia podcastu Indywidualnego, bo odrodzenie mia?o nast?pi?. Nie porzuca si? mikrofonu z powodu braku czasu czy lenistwa, wiec nagrania zawsze z r?kawa powstawa?y, a powoli nadchodzi pora by je upubliczni?. Nie jest to oficjalny powrót, jednak zapowi…
 
Co? si? ko?czy, co? si? zaczyna. Co? umar?o, mo?e si? odrodzi. W tym przypadku to ju? jest chyba jednak koniec. Z tego miejsca dzi?kuj? wszystkim, w których ?ycia wniós? co? Podcast Indywidualny. Nieca?e 4 lata za nami, w zasadzie to oko?o trzech i pó?; dziesi?tki, a mo?e nawet setki godzin w waszych s?uchawkach, niezmiennie od […]…
 
Relacja z najwi?kszego w Polsce protestu przeciwko ACTA. W Krakowie oko?o 15 tysi?cy osób protestowa?o przeciwko w?tpliwemu w interpretacji mi?dzynarodowemu paktowi. Razem z Jetim i (na pocz?tku) Ad? komentujemy wszystkie wydarzenia i mówimy o swoich refleksjach. Du?o na temat tego, ?e nie podoba nam si? blokowanie stron internetowych, które rzekom…
 
System operacyjny Android staje si? coraz popularniejszy na smartfonach. Jako, ?e niedawno do??czy?em do jego mi?o?ników, wraz z Jetim, który równie? do sympatyków zielonego ludzika nale?y, nagrywamy podcast. Wspomnimy o historii Androida, dzia?aniu systemu, jego zaletach, aplikacjach, które nam si? podobaj?, i które mo?emy wszystkim poleci?. Przy …
 
Po?ród mroków nocy z wanny pe?nej krwi, czy raczej gor?cej wody redaktor wyjawia plany i nowo?ci zwi?zane z projektem i osobami z podcastem zwi?zanymi. W tle internetowe radio z muzyk? gotyck?, plusk wody, a na pierwszym planie eteryczne-erotyczne mruczenie prowadz?cego. Co? o Androidzie, odkurzaczach, rozg?o?niach radiowych i kierunku, w którym re…
 
Relacja (po raz czwarty) z lubelskiego Przegl?du Muzyki Ró?nej Sta?. W tym roku poziom konkursu by? naprawd? wysoki, a ka?dy z artystów zachwyca? publik? swoj? twórczo?ci?. W odcinku znajdziecie krótkie wywiady z zespo?ami i sporo muzyki. Wyst?puj?: Captain Milford, Crank Haust, Highlow, Mighty Mahatma, Nie ma wyj?cia, Servants Of Silence, Silent C…
 
Powracamy, pora na pozytywny odcinek z kawiarni. Nikt nie zauwa?y?, ?e tak d?ugo nie pojawia?y si? nowe tre?ci, szkoda. Tak czy inaczej pora na spotkanie z moj? Pyszczk?. Kawiarnia Gramofon, zapowied? tegorocznego Przegl?du Muzyki Ró?nej Sta?, kontynuacja ostatnio poruszanych tematów. Du?o muzyki i wspaniale uchwycona atmosfera magicznego miejsca. …
 
W??czamy magnetofon, szpula si? kr?ci, a siedz?ce za sto?em trio zaczyna si? udziela?. Podcast zwi?zany niejako z artystycznym miejscem, w którym sp?dzi?em wi?kszo?? pi?tków ubieg?ych lat. Dyskutowa?o si? tam o fizyce, religii, dziewczynach… Prowadz?cy wyluzowani niczym ci kozacy ze Szk?a Kontaktowego w TVN na niemal?e godzin? zajm? wam czas. Ocean…
 
Pewne spotkania mog? odmieni? dalszy bieg wydarze?. Zdarzy?o nam si? kiedy? tak spontanicznie spotka? z moj? mi?? i zaowocowa?o to po pewnym czasie tym co mo?ecie dzi? us?ysze?. 20 minut bardzo leniwej rozmowy w ?rodku nocy. Naturalnie bez ci?cia i cenzury, bo ostatnio przesta?em si? bawi? w zmienianie tego co zapisze moja nagrywajka. Zatem zaprasz…
 
Wspominki po najpi?kniejszym festiwalu ?wiata. Redakcja wybra?a si? na tegoroczny Przystanek Woodstock, by poczu? strumienie mi?o?ci, przyja?ni i pos?ucha? muzyki. Jak po ka?dym w zasadzie festiwalu opowiadamy jak si? bawili?my, jak by?o tam naprawd?. Zdaj? sobie spraw?, ?e tego oceanu wspania?o?ci, który p?yn?? nie da si? opisa?, ale spróbujmy cho…
 
Spotkanie z Wasilem, który po d?ugim milczeniu pojawia si? na ?amach podcastu i sieje wraz ze mn? tzw. ferment intelektualny. Maciu? powróci? na wakacje ze stolicy, a na to spotkanie przy mikrofonie, musz? powiedzie?, czeka?em dosy? d?ugo. W tle atmosfera pu?ciutkiego, co dziwne, lubelskiego Lulu. Mówimy o zaliczaniu, Open’erze, nieco plotkujemy. P…
 
Spaceruj?c w okolicach Rynku zauwa?y?em wielu ludzi zgromadzonych wokó? grupy muzyków. Jak si? pó?niej okaza?o na rogu Floria?skiej gra? Duch – akustyczny, alternatywny zespó? z Krakowa. Zapraszam na krótki wywiad i zapoznanie si? z twórczo?ci? tej fantastycznej grupy. W obecnym sk?adzie graj? od pocz?tku 2010 roku. Maj? za sob? wyst?py m.in. w TVP…
 
Fragment koncertu Zbyszka, który odby? si? w ogródkach piwnych Wareckiej podczas Nocy Kultury w Lublinie. Teoretycznie móg?bym na sum? na?o?y? kompresor, ale redakcja jest przeciwna zabijaniu dynamiki. Pó? godziny weso?ego grania, nieraz weselej nieraz powa?niej. Pomimo przeciwno?ci losu nagranie l?duje na serwerze. Zapraszam do wys?uchania twórczo…
 
Krótka relacja z tegorocznej Nocy Kultury w Lublinie. Jeti, Ewelina, Stare Miasto noc?. Zastanawiam si? jeszcze nad wydaniem ca?ego koncertu, którego fragment pojawia si? w odcinku. Jak to w Nocy Kultury – nieco ha?a?liwie w tle, miliard mo?liwo?ci, z których tak naprawd? niewiele mo?na wybra?. Jeti dzi? podchodzi do zagadnienia krytycznie, swoj? d…
 
Wulgarni, nie zwracaj?c uwagi na po?o?ony obok rejestrator, o czwartej nad ranem, po powrocie z koncertu zespo?u Strachy na Lachy, podczas którego ?piewali wraz z zespo?em ka?d? piosenk?. M?odzi gniewni, siedz? w kuchni, na pod?odze, Ada okryta kocem, Jeti z fajk?, niekiedy Fryc w tle, rozmawiaj?. Jedyna tak marna publikacja, ostatnia przed sesj? e…
 
By? czas, gdy siedzia?o si? w kuchni, pi?o skrzyp i recytowa?o wiersze. W mojej redakcyjnej szufladzie nic nie ginie. Nieraz Anna recytowa?a co? „na antenie” – tym razem jednak zamieszczam wszystko w ca?o?ci. Dlaczego mnie natchn??o ?eby to zrobi?? Sam nie wiem. Wczu?em si? i chcia?em stworzy? co? ?adnego. Mo?e si? uda?o. Inspiracj? na odcinek […]…
 
M?ody, pozytywny podcaster, Crzszman, spotka? si? ze mn? na Krakowskim Rynku, celem ponagrywania lu?nej gadki-szmatki. Publikuj? krótk? rozmow? ze stale rozwijaj?cym si? autorem podcastu (m. in.) Jaskinia G?upoty. Musia?em zmyka? na spotkanie z moimi lubelsko-warszawskimi znajomymi, wi?c zbyt d?ugo nie rozmawiali?my. Tak czy inaczej chwila o tym co…
 
Bez cenzury, bez ci?cia, bez ?ciemy. Spotkanie dwóch starych kumpli po miesi?cach braku kontaktu. Razem ze mn? Jeti i nieco z?ocistego p?ynu. Dyskusja na temat ró?nic kulturowych mi?dzy lubelakami, krakowiakami i warszawiakami, sporo o tym có? u nas. Nagranie powinni polubi? wszyscy sympatycy dawnych odcinków. Dzi? w starym stylu, na dodatek znad r…
 
Wiosna, zwiewne sukienki w motywami kwiatowymi i rozwiane w?osy dziewcz?t. To powoli staje si? faktem. Dzi? zapis powitania wiosny, fantastycznego koncertu z lubelskiego Cax Mafe. Wyst?puj? Spektakl Wodnika (pierwsza cz???) oraz Cukierkotki [myspace] (cz??? druga nagrania), projekty, gdzie na gitarze gra znany ju? wam Zbyszek Kowalczyk. Na deser sp…
 
Wywiad z Żanetą, uroczą wokalistką z Krakowa. Jej piosenkę usłyszałem po raz pierwszy dwa lata temu w Cieszanowie. Gdy po latach nawiązaliśmy kontakt okazało się, że zaczęła zajmować się śpiewaniem profesjonalnie, nagrywa płytę i ma zamiar wydać ją w dużej wytwórni. W odcinku nieco twórczości panny Janette [myspace], wiele cennych uwag i odpowiedzi…
 
Short interview with people I’ve met somewhere in Kraków in the middle of the night. I’ve invited them to my birthday party. Anna is from Germany, Lucas is from Spain, they are volunteers from EVS and nowadays they’re living in Kraków. It’s really cool to meet such an open-minded people. Unfortunately we were recording at […]…
 
Nocne słuchanie radia, całonocne słuchanie, magia radia, swoisty hołd dla niestety już nieistniejącego radia BIS, redaktor Jacek Kruczek, Mocne Nocne, tzw. Problem Kruczkowy, Zostaw Wiadomość, nasz wiek nastoletni. W odcinku złotowłosa panna Dorota oraz szanowny, skromny prowadzący. Nieco hałaśliwe tło, aczkolwiek bardzo trudno o miejsce publiczne …
 
Poranne z wanny słowa. W zasadzie dla mnie wieczorne, za sprawą tego, że moja doba jest nieco przesunięta do przodu i śpię ostatnio głównie za dnia. Ale do rzeczy. Co w odcinku? Coś o walentynkach, moich dawnych podcastach, sesji egzaminacyjnej i Lublinie. Ach! Nie lubię składać nagrań w Audacity. Coraz bardziej się przyzwyczajam, ale wciąż […]…
 
Przewodnik jak poprawnie zainstalować system Gentoo Linux [www]. Jeśli nie miałeś wcześniej do czynienia z Linux’em ten odcinek zdecydowanie nie jest dla Ciebie. Wymagana jest znajomość wszystkich podstawowych komend typu cd, ls, mv, cp (…), bowiem w odcinku rzucamy się od razu na tzw. głęboką wodę. Pod spodem coś od szanownego gościa, errata oraz …
 
Krakowska gwiazda wieczoru 19 finału WOŚP, czyli Maciej Maleńczuk z zespołem Psychodancing dał świetny koncert na Rynku Głównym. Zapis koncertu pojawił się już w ramach mojego nowego projektu, mianowicie Chaotic thoughts, ale publikuję go także tutaj. Poniżej cytat ze strony artysty, żeby rozwiać pewne wątpliwości wszystkich oburzonych kretynów. Ma…
 
Mamy zwycięzcę świątecznego konkursu! Chodziło oczywiście o myszy, precyzując o myszoskoczki. Poza kalendarzem, który wyślemy pocztą, Bania, swoją drogą autor podcastu o piwie już teraz może posłuchać piosenki, którą obiecał nagrać Artur. Dziękuję Wadzi i Natalii za nasze pozytywne nagranie o myszoskoczkach, które mogłem wykorzystać jako konkursową…
 
Wraz z panną Złotowłosą i Wasilem umówiłem się na nagrywanie wesołego, świątecznego odcinka. Nasze spotkanie nie doszło jednak do skutku. Spotkałem się natomiast z panną Słowińską, Arturem oraz już wspomnianym Wasilem. W audycji praktycznie nie mamy do czynienia z odcinkami muzycznymi. Prezentujemy zatem świąteczny miks muzyczny z atrakcyjnym konku…
 
Panna Pysia przybyła do Krakowa, do swojego wybranka, niejako w tajemnicy. Miałem jednak okazję odebrać ją z dworca, a że miałem przy sobie mikrofon nie obyło się bez krótkiego nagrania. W odcinku przemierzamy drogę Dworzec Główny – Stare Miasto – Planty. Nagranie urywa się, gdy temperatura osiąga wartość -15’C, a moja ręka powoli zaczyna przymarza…
 
Porządkując dysk Grześ znalazł u siebie dziwnym trafem całkiem wesołe nagrania archiwalne. Pamiętam, że na początku roku 2009 mieliśmy duże trudności z nagraniem nowego odcinka. Cóż, wówczas gówniane treści często nie pojawiały się na łamach audycji. Tak czy inaczej, publikuję dość śmieszne wspominki. Męskie grono, temat – kobieta. To ten materiał …
 
Mikołajkowa audycja Polskiego Radia Szczecin poświęcona zjawisku podcastingu. Na łamach audycji magazynu Trącić Myszką dnia 6 grudnia 2010 r. o godzinie 22:05 pojawili się czołowi polscy podcasterzy: Przemek Szczepaniuk – Brak Sygnału, Robert Kamaszyn – 420, Mateusz Baniuszewicz – Podcast o Piwie, Jacek Kuchmistrz – Cześć 1966. Dyskusja o popularyz…
 
Relacja z XXI Przeglądu Muzyki Różnej „Staś”. Przegląd odbywał się w budynku I LO w Lublinie dnia 26 listopada br. Tym razem Indywidualny zawitał jako oficjalny patronat medialny. Materiał jest naprawdę pozytywny, choć zapewne niedoskonały. Pamiętajmy jednak, że podcast to niezależna, jednoosobowa platforma publikacyjna. Choć w tym roku niektórych …
 
Redaktor wylewa żale po koncercie ulubieńszej kapeli, która z zasadzie nijak zawiniła. Przy okazji kilka tematów pobocznych, dość swobodnie nakreślonych. Redakcja przełamuje opory mikrofonowe, przerywa nieznośną ciszę, mówi o tym cóż na sercu leży. Moi drodzy, przypominam – za niecały tydzień Przegląd Staś w I LO w Lublinie, gdzie podcast jest patr…
 
Falkon to lubelski konwent miłośników fantastyki. Jak co roku na wydarzeniu pojawiła się również redakcja podcastu. „Połączenie z Siecią zakończone! Podczas czterech dni pełnych prelekcji, konkursów, turniejów, gali, występów, pokazów oraz wielu, wielu innych punktów programu, w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji oraz Gimnazjum nr 19…
 
Z uwagi na ponurości jesienne, brak współprowadzących oraz niskie zainteresowanie podkastem przechodzę na urlop. Redakcja ponagrywa, zmontuje coś, pomyśli i wszystko wróci do normy. A już teraz na łamach podkastu mistrzostwo świata, czyli audycja Noc z Lacrimosą, którą na antenie Trójki poprowadził Tomasz Beksiński. 3 godziny, które bez wątpienia z…
 
Po ponad dwóch latach nieustannego nadawania podcast osiąga pewien próg – setka odcinków (a nawet trochę więcej) za nami. Jakże by zatytułować tę wiekopomną publikację? Z pomocą przychodzi współlokator Grześ, tytuł wydaje się być adekwatny do dzisiejszego miksu. Moi drodzy, zapraszam również do zapoznania się z jesienną edycją Magazynu Podcastofon,…
 
Szanowny redaktor wraz z panną Martą wybrał się w pewną sobotę do krakowskiego klubu Studio na fantastyczny koncert. Występowała wówczas Tarja Turunen z zespołem. Niczym majestatyczna bogini, śpiewała dla swoich wielbicieli niemalże przez 2 godzinny. Cały występ miałem okazję zarejestrować, a teraz czas na publikację. Polecam – 100 minut czystego p…
 
Pierwszy dzień w Krakowie – obiecane nagranie wreszcie trafia do sieci. Kilka moich słów o nowym miejscu zamieszkania. Wydawać by się mogło, że jest to podcast ponury, ale można doszukać się w nim wiele pozytywów. Teraz, gdy zaczął się rok akademicki wszystko zaczyna mnie nieco przygaszać. Tak czy inaczej wciąż czuję, że będzie tu świetnie, […]…
 
Antenę przejmuje Maciuś. Gdy pożyczał ode mnie mikrofon, w ostatnich dniach września, liczyłem na dłuższe nagranie związane z fizyką i przemijaniem. Sam zainteresowany nagrał jednak krótki, smutny monolog życiowy, czekając na przystanku autobusowym. Teraz, gdy pożegnałem się z Lublinem, naprawdę miło mi się słucha ów nagrania. Podcast jest niejako …
 
Loading …

Skrócona instrukcja obsługi

Google login Twitter login Classic login